spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
PORADNIA

W miarę jak nasza świadomość wznosi się na wyższy poziom (dr Hawkins), zaczynamy odkrywać coraz więcej tajemnic naszej ludzkiej egzystencji. Odkrycie faktu, że woda ma pamięć (dr Masaru Emoto) uświadomiło nam niezwykle istotny fakt, że bierze ona czynny udział w transferze informacji w środowisku życia wszystkich organizmów żywych na ziemi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to informacja jest podstawą istnienia wszechrzeczy, to status wody w organizmach żywych urasta do miana boskości. I trudno się z tym nie zgodzić!.Warto tutaj zaznaczyć, że współczesna nauka, oparta na dogmatach i teoriach, niestety nie radzi sobie ze zrozumieniem nie tylko z fenomenu wody, ale z wieloma zagadnieniami życia na ziemi, gdzie występuje czynnik duchowy.

WOLNA WODA

to określenie wody, która wg dr Marka Mokwinskiego jest wolna od informacyjnego chaosu. Jak twierdzi autor, doszedł on do takiego wniosku prowadząc swoje paranaukowe doświadczenia z wodą. Fakt zapisywania i transmisji informacji przez wodę jest praktycznie udowodniony naukowo, tyle że nie przez wszystkich akceptowany. Jeśli rozpatrywać wodę jako nośnik informacji, to rozsądnym wydaje się określenie jej pojemności informacyjnej, czyli praktycznej możliwości zapisywania informacji w określonej ilości wody. To skojarzenie każe nam rozpatrywać wodę w kontekście pojemnika informacji, czyli czegoś porównywalnego do komputerowego dysku. Znający temat wody wiedzą, że te "pojemniki informacji" to nic innego jak konfiguracje molekuł wody nazywane klastrami. Niewątpliwie to ich układ determinuje pojemność informacyjną wody i z pewnością zależy ona tak od wielkości tych klastrów jak też ich konfiguracji przestrzennej.
Reasumując, można się spodziewać, że konfiguracja molekuł wody w klastrach i samych klastrów, może być harmonijna lub chaotyczna i od tego zależą możliwości wody w kwestii zapisywania i transferu informacji. Wszystko to rozważania w wiekszości teoretyczne - jak zresztą większość naukowych opracowań w temacie struktury wody. Jej fenomen pozostaje ciągle poza zrozumieniem ludzkiego postrzegania, gdyż jest częściowo w świecie fizycznym i częściowo duchowym.

 

Dr Mokwiński twierdzi, że jego proces uszlachetniania wody sprawia, iż chaotyczna konfiguracja klastrów zawierających niepotrzebne lub wręcz szkodliwe dla człowieka informacje, zostaje uporządkowana a woda odzyskuje swą pierwotną, opartą na Boskiej matrycy informacyjnej, strukturę molekularną.. Efektem jest otwarta droga dla swobodnego przepływu informacji od Ducha do mateii ożywionej i odwrotnie. Technologia stosowana przez niego do takiej deklastracji wody jest tajna i jak twierdzi autor, oparta na procesach zachodzących w biblijnej Arce Przymierza - czyżby Mojżesz przekazał swojemu ludowi tę tajemnicę?

Deklastracja wody to proces naturalny który samoistnie zachodzi w przyrodzie, jako że woda jest inteligentnym narzędziem kreacji życia i sama dba o swoją czystość informacyjną zgodnie z prawami przyrody. Czyli zawsze dąży do harmonii.

Skoro jak wiemy, życie powstało z wody i Ducha - gdzie woda jest narzędziem Stwórcy a Duch wykonawcą jego intencji - to wypada stwierdzić, że woda jest bezpośrednim łącznikiem żywego organizmu z Duchem, a przez niego ze Stwórcą. Ta łączność to zapewne nic innego jak przepływ subtelnej energii niosącej informacje niezbędne do kreacji, realizacji i terminacji życia. Porządkowanie środowiska dla przepływu tej energii ma więc duże znaczenie i każdy sposób jest tutaj jak najbardziej wskazany, bo od tego zależy jakość życia.

Woda niestety, jako medium informacyjne, jest także wykorzystywana do transferu informacji nie zawsze dla nas pozytywnych. Tak jest w pojęciu naszej gzystencjonalnej ewolucji odkąd doświadczyliśmy poznania dobra i zła - jako ludzkość jesteśmy manipulowani od zarania dziejów! W miarę wzrostu poziomu naszej świadomości, także manipulacja informacją egzystencji i rozwoju ludzkości jest coraz bardziej intensywna i przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że dla pewnych środowisk kontrolujących nasze życie, jesteśmy zamknięci pod kloszem i bacznie obserwowani a stworzona przez "naszych kontrolerów" nauka jest głównym narzędziem manipulacji.

Nie mając fizycznej możliwości sprawdzenia, co tak naprawdę jest grane, wielu z nas (także z pomocą innych istot), wykorzystuje obecne w nas możliwości duchowe w celu wznoszenia się na wyższe poziomy świadomości, pomimo serwowanej nam dezinformacji - do czego właśnie jest wykorzystywana woda.

Aby nie zabrnąć w zaułek bez wyjścia i nie dotrzeć do kresu, gdzie totalna destrukcja i nowy początek będą jedynym wyjściem z sytuacji, otrzymujemy pomoc w postaci nowych sposobów oczyszczania wody z informacji degenerującej nas nie tylko duchowo ale i fizycznie, a może zwłaszcza fizycznie, bo to jest najbardziej widoczne i spektakularne w naszym życiu! To dlatego, że 95% ludzkości tkwi głęboko w materialnej rzeczywistości życia i zajęta jest jej przekształcaniem w celu udoskonalania swoich materialnych potrzeb.

Doprowadzenie wody do pierwotnej czystości informacyjnej, pozwalającej na powrót naszej ludzkiej egzystencji na drogę rozwoju zgodną z prawami natury, to nasz jedyny sposób, nie tylko na przetrwanie, ale przede wszystkim na odzyskanie dobrostanu do jakiego z intencji Stwórcy zostalismy wykreowani.

Woda zdeklastrowana, która została przywrócona do pierwotnej struktury, wolnej od informacyjnego chaosu blokującego nasz prawidłowy rozwój i długoletnie, zdrowe i szczęśliwe życie, to woda przywracająca wszystkiemu co żyje pokój, miłość i harmonię zapisaną w Boskiej matrycy kreacji i otwierająca drogę dla Ducha niosącego Liquidum Divine.

Liquidum Divine to Boskie błogosławieństwo, czyli informacja uświadamiająca nam, że jesteśmy przede wszystkim istotami duchowymi i w naszym ziemskim życiu duchowość powinna inspirować nasz rozwój materialny. To informacja pomagajaca nam w zrozumieniu, że jesteśmy najważniejszym elementem Boskiego planu symbiozy materii z Duchem - nadrzędnego celu, do jakiego jako ludzkość, zostaliśmy stworzeni.

KAŻDA WODA ZDEKLASTROWANA,
W MNIEJSZYM LUB WIĘKSZYM STOPNIU JEST WOLNĄ WODĄ

Trzeba zaznaczyć, że deklastracja wody to stanu pojedynczych molekuł niestety nie jest możliwa. Sprawia to brak możliwości jej separacji od wszechobecnego pola informacji, w którym znajduje się nie tylko zamknięte środowisko ziemi ale i zapewne to co istnieje poza tym srodowiskiem. Woda sama w sobie, jako jedna molekuła już zawiera informację życia a element jego kreacji zawiera się w 6-ciu molekułach, tworzących najmniejszy klaster który jest podstawową komórką harmonijnej informacji kreujacej życie.

Poza technologią dr Mokwinskiego, wykorzystującą niskoenergetyczną plazmę, istnieją jeszcze inne metody osiągnięcia efektu deklastracji, czy jak kto woli harmonijnego układu molekuł jaki uzyskujemy w rezultacie oczyszczenia wody z informacyjnego chaosu.

1 - naturalne metody deklastracji to: wyładowania atmosferyczne, zamarzanie i rozmrażanie wody, naturalna filtracja wód opadowych
w strukturze ziemi, występujący w przyrodzie ruch wirowy wody (vortex)

. ..

2 - wymuszone przez człowieka metody to m.in. - wymuszony vortex, specyficzny sposób naprzemiennego gotowania i zamrażania wody

. .

oraz metody wykorzystujące wyładowanie jarzeniowe nazywane także zimna plazmą, jak np. technologia NANO AQUA
(wykorzystanie energii pioruna kulistego - zimnej plazmy) w efekcie czego, jak twierdzą inwentorzy, powstaje nano woda
czyli woda o bardzo rozdrobnionej strukturze klastrów.

Pomimo ogromnego (jak głoszą media) postępu nauki, nie ma obecnie możliwości udowodnienia i udokumentowania struktury klastralnej wody, nie mówiąc o strukturze molekularnej. Są to rozważania czysto teoretyczne wynikające z obserwacji efektów praktycznego stosowania wody.

Prowadzący doświadczenia z wodą deklastrowaną uzyskują niezwykle pozytywne efekty w każdym, związanym z materią ożywioną, zastosowaniem tej wody.

Każda materia ożywiona potraktowana wodą deklastrowaną reaguje pozytywnie w sensie jakości życia!

Efekty pozytywnego działania takiej wody są o wiele większe, jeśli ona niesie Liquidum Divine

Oznacza to, że woda wolna od informacyjnego chaosu, z harmonijnie uporządkowaną strukturą molekularną, umożliwia nieprzerwaną komunikację struktur materii ożywionej nie tylko ze Źródłem ich kreacji, ale także komunikację ze wszystkim co w jej środowisku żyje w Boskiej symbiozie.

Boska symbioza materii ożywionej to nic innego jak: pokój, miłość i harmonia. Człowiek, stworzony "na obraz i podobieństwo", otrzymał także możliwości uczestnictwa w Boskiej kreacji i ciągle, pomimo wszechobecnej manipulacji ze strony sił hołdujących materii, może te możliwości wykorzystać. Jeśli zrobi to dla dobra siebie samego jak też wszystkiego co żyje, może liczyć się z pomocą Źródła w postaci Liquidum Divine.

 

Aby uzyskać uzdrawiający efekt Liquidum Divine w oczyszczonej z informacyjnego chaosu wodzie,
należy wprowadzić do niej odpowiedni kod informacyjny.
Wody i produkty na bazie wody deklastrowanej, posiadające certyfikat Liquidum Divine, taki kod zawierają!

Woda deklastrowana, jak również taka, która została uszlachetniona energetycznie i posiada udokumentowane właściwości wody uporzadkowanej strukturalnie, oznaczona jest zastrzeżonym znakiem graficznym "Liquidum Divine" i dostępna dla wszystkich potrzebujących. Szukajcie a znajdziecie!

Certyfikację wód i produktów zawierajacych wodę deklastrowaną lub wytworzonych na bazie takiej wody
prowadzi AICA (American Independent Certification Agency) aica@remedium.us tel. +1 302 504 4465, +48 22 244 3804

opracowanie: Al Paul - Sanum Per Aquam Association
(copyright)

 
Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl