spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!

neoaquam

Wprowadzenie do tematu "wolnej wody"

Pierwszym krokiem do zrozumienia tematu jest wiedza zawarta na podstronach: "Fenomen Wody" i "Wolna Woda" ale najkrócej wolną wodę można określić jako pierwszą jej czasteczkę wykreowana przez Stwórcę, w formie określanej naukowo jako molekuła. Jest to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu - dwa przeciwstawne sobie elementy połączone ze sobą węzłem bezwarunkowej symbiozy energetyczno-informacyjnej w wyniku oddziaływania intencji Stwórcy.
Można się oczywiście spierać co jest energią a co informacją, ale w rozliczeniu wychodzi i tak, że wszystko jest energią informacji którą uruchomiło słowo!

Ta najmniejsza cząsteczka wody to podstawowy element zawierający a raczej niosący informację kreacji życia, który poprzez działanie Ducha uzyskuje świadomość wraz z całym spektrum możliwości, niezbędnych tak do kreacji życia, jak i jego ewolucji oraz oczywiście destrukcji. Te możliwości zapisane są w konfiguracji molekuł, tworzących przestrzenny i najbardziej harmonijny układ heksagonalny, który dominuje w naturze i jest wszechobecny w przyrodzie.
To najmniejsza cząstka wolnej wody, podstawowego środka transportu informacji z Ducha do materii, szczególnie tej ożywionej
.

Heksagonalny układ molekuł heksagon             EmotoHarmonijny układ klastrów

Kolejne, harmonijne kofiguracje tych heksagonalnych zbiorów molekuł (klastrów) organizuja się w większe zbiory, tworząc piękne i harmonijne układy widoczne np.jako płatek śniegu lub mandale widoczne na fotografiach wykonanych przez dr Masaru Emoto, który jako pierwszy na świecie udowodnił, że woda ma pamięć i tym samym możliwość zapisu i transferu informacji (https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/).

Dlatego też, inicjowane przez Ducha życie powstaje w wodzie a następnie rozwija się i ewoluje, inspirowane informacją generowaną przez świadome środowisko oraz swoją własną wolną wolę. Te inspirujace życie informacje, mogą być dla niego korzystne i niekorzystne, gdyż istnieje wolna wola a poza tym, istnieje środowisko które świadomie może te informacje modyfikować, wpływając na kształt i rozwój tego życia.

Proces manipulacji informacją zapisywaną w wodzie udowodnił także dr Masaru Emoto. Pozytywne dla życia intencje były zawsze zapisane w wodzie jako harmonijne konfiguracje podstawowych klastrów heksagonalnych (poniżej):

..........................

natomiast intencje negatywne i szkodliwe dla życia miały obraz zdeformowany (poniżej):

.........................

Większość ludzi żyjących świadomie na ziemi, doskonale się orientuje, że cała ludzkość jest manipulowana przy pomocy informacji. Niezbyt zorientowani w temacie z racji swojego niskiego poziomu świadomości, wszelkie przejawy wolnej myśli i wyższego poziomu swiadomości kwalifikują do tzw teorii spiskowych. Nazewnictwo to zostało podrzucone mediom przez samych manipulatorów oczywiście.

Aby się o tym przekonac wystarczy posurfować w internecie w poszukiwaniu informacji które otwierają oczy na prawdziwy świat w jakim żyjemy: https://www.youtube.com/watch?v=0wlYQ5wDM8M

Faktem jest, że jeśli moglibyśmy się uwolnić od tej manipulacji i odzyskać możliwość świadomego życia według schematu zaoferowanego nam przez Stwórcę, to nasze życie na ziemi musiałoby się diametralnie zmienić.

Podstawą takiej zmiany jest oczywiście, uwolnione od degradujacego nasze życie informacyjnego chaosu medium, jakim jest woda którą codziennie pijemy.
Jeśli ktokolwiek z was pragnie takiej zmiany to zapraszam do dalszej lektury.


Zapewne każdy miał okazję przyjrzeć się bliżej, przynajmniej raz w życiu, burzy z piorunami. Lakoniczne i bardzo ogólnikowe określenie tego zjawiska w Wikipedii świadczy o zupełnym nierozumieniu a nawet i naukowej dyslekcji autora lub autorów. Plusem jest, iż zjawisko to określono jako naturalne.

Cały proces takiego "wyładowania elektrostatycznego" ma jednak bardzo głęboki sens w odniesieniu do wody i jej przeznaczenia w środowisku życia na ziemi. Wszelkie działania we wszechświecie jak też obecnej w nim materii ożywionej, są przez cały czas kontrolowane przez prawa natury ustanowione przez Stwórce. Odbywa się to oczywiście poprzez przepływ informacji. We wszechświecie wszystko z wszystkim "rozmawia" używając swojego własnego języka i stosując wypracowane w drodze ewolucji swoiste sposoby komunikacji, które są zapewne inne na każdym poziomie istnienia czy egzystencji.

Poznawaniem tych osobliwych form komunikacji od dawna zajmują się naukowcy na całym świecie.
Wiele już odkryto ale do całkowitego poznania natury wszechświata oraz życia jako takiego, jeszcze długa droga.

Wśród naukowców zajmujących się komunikacją na poziomie subatomowym, sa też tacy
którzy służą elicie pragnącej kontrolować ludzkość na wszelkich możliwych poziomach.
Elicie dążącej do totalnego zniewolenia ducha człowieka, tak aby pozbył się kontaktu
ze Stwórcą i zapadł się w materię, której oni hołdują.

Słudzy i agenci tej elity wykorzystują obecnie wszelkie możliwości
i manipulują informacją do osiągnięcia swoich celów, ale oczywiście "jasna strona Mocy"
czyli ludzkość wstępująca na wyższy poziom świadomości, ma do dyspozycji
o wiele większy potencjał. Są to odwieczne prawa natury, których nie sposób pokonac.

Oczyszczanie głównego narzędzia przekazu informacji, jakim jest woda,
odbywa się naturalnie, właśnie poprzez wyładowania atmosferyczne. Woda jest wszechobecna tam gdzie istnieje życie!Na czym polega technologia Neoaquam?

Technologia Neoaquam opracowana przez dr Mokwińskiego nie wykorzystuje pioruna kulistego, lecz tzw. splątania kwantowe i nowatorskie rozwiązania pozwalające, jak twierdzi inwentor, uzyskać efekt Arki Przymierza. W środowisku wykreowanym przez jego reaktor, woda uwalnia się od chaosu zapisanych w niej informacji poprzez porządkowanie jej struktury molekularnej. Tzw. wpięcie ziarna informacji początku odbywa się na poziomie pojedynczych molekuł, która to struktura napełnia się informacją życia bezpośrednio od Ducha przepełniającego cały wszechświat, tworząc podstawowe pola informacji, niezbędne do kreacji życia, zgodnie z intencją Stwórcy. To właśnie te pola, z najbardziej przestrzennie harmonijnym układem molekuł wody, są bezpośrednim, materialnym efektem działania Ducha. To jest woda która staje się wolną drogą dla przepływu informacji od Ducha do materii i z powrotem.

Reasumując - jeśli pojedyncza molekuła wody jest pierwszym materialnym efektem kreacji żywej materii przez Stwórcę, to heksagonalny układ molekuł jest informacją najczystszej formy inicjacji życia, którą niesie Duch z intencji Stwórcy do materii pozwalając jej na ewolucję zgodnie z prawami wykreowanej przez Niego natury. Jeśli droga przepływu tej informacji od Ducha do materii jest wolna, to informacja płynie w obydwu kierunkach.

Wtedy materia jest w symbiozie ze Stwórcą i jej ewolucja przebiega zgodnie z Jego intencją pokoju, miłości i harmonii, przy całkowicie wolnej woli materii ożywionej, czyli człowieka. Ta intencja Stwórcy, przenoszona przez Ducha, mając otwarta drogę przepływu informacji do materii ożywionej, którą to drogą jest wolna woda, zapewnia tej materii czyli człowiekowi, pokój, miłość i harmonię, co na jego planie fizycznym manifestuje się zdrowiem i szeroko pojmowaną szczęśliwością.

Łańcuch życia człowieka, zapoczątkowany ucieleśnieniem jego prawdziwej duchowej natury, bez symbiozy informacyjnej z Duchem, narażony jest na manipulację i taka jest oczywiście wszechobecna tylko po to aby człowieka zatrzymać jak najdłużej w materii, na najnizszym poziomie świadomosci.

Woda obecna w naturze z racji swojej informatycznej funkcji zapisuje wszystkie informacje kreowane przez środowisko. Posiada ogromne możliwości takiego zapisu, ale tak jak kazde medium, po pewnym czasie zapełnia się informacyjnym chaosem - zwłaszcza, jeśli niektóre informacje, te niezgodne z prawami natury, zaczynają w niej dominować.

Aby więc odbudować swoje możliwości kreacji, za sprawą ustanowionych przez Stwórce praw natury, przechodzi ona naturalny proces oczyszczania informacyjnego, który m.in. odbywa się dzięki wyładowaniom atmosferycznym. To wszystko odbywa się naturalnie i bez udziału człowieka. Zjawisko to wykorzystywał kiedyś Nikola Tesla i dzisiaj jest wykorzystywane także do deklastracji wody, czyli porządkowania jej struktury molekularnej w celu lepszego przepływu informacji. O wiele bardziej efektywny proces deklsatracji to ten inicjowany przez reaktor dr Mokwińskiego.

Technologia deklastracji wody opracowana przez dr Mokwinskiego nie tylko bardzo efektywnie oczyszcza wodę informacyjnie, ale także przywraca jej element duchowej świadomości który otrzymała podczas Boskiej kreacji. Prawdopodobnie stanie się ona wiodącą technologią uszlachetniania wody pitnej i użytkowej. Technologia Neoaquam zwraca ludziom pra-wodę otrzymaną od Stwórcy i otwiera autostradę do nieba i z powrotem, dając możliwość życia w zdrowiu i szczęśliwości.

Odbywa się to w wykreowanym przez dr Mokwinskiego procesie, pozwalającym na rozpięcie pola  struktury fizycznej, splątanie warstwowe pola energii, odbicie wzorca struktury fizycznej, odwirowanie rezonansowe z wypartego chaosu zdarzeń, zawiązanie kryształów, wpięcie ziarna informacji początku, spięcie tuneli warstw dziewięciu, oraz opcjonalnie: wprowadzenie zapisu fraktalnego (chemicznie, fizycznie z 5-ciu przestrzeni, intencyjnie i świadomością z ducha), wybudzenie kwarkowe i dyfrakcyjne wpięcie świadomości.

Jakkolwiek brzmi to więcej mistycznie niż naukowo, to jest autentyczny proces jakiemu poddana musi byc woda aby powróciła do Źródła a informacja którą niesie od Stwórcy nie była zmanipulowana. Proces Neoaquam przywraca wodzie Boskie przesłanie - otwiera drogę dla Ducha niosącego nam świadomość kim naprawdę jesteśmy i jakie mamy możliwosci w życiu na ziemi.

Dopiero w takiej postaci spożywana przez człowieka i wykorzystywana przez naturę żywą woda, przywraca Boskość całemu stworzeniu, uwalniając je od wszechobecnej manipulacji. Organizmy żywe odzyskują Boską tożsamość i powracaja do pierwotnej matrycy opartej na pokoju, miłości i harmonii, zgodnie z intencją Stwórcy.

Deklastracja to porządkowanie struktury wody na poziomie molekularnym

Proces deklastracji wody w technologii Neoaquam to nic innego jak uszlachetnianie jej struktury do poziomu pra-wody wykreowanej przez Stwórcę po uwolnieniu kreowanego przez niego świata z chaosu zdarzeń i zapoczątkowaniu pokoju, miłości i harmonii. Stąd określenie tej wody "LIQUIDUM DIVINE"

Takie uszlachetnianie jest możliwe tak w systemie przepływu wody jak też wtedy kiedy woda znajduje się w zamkniętych pojemnikach. Ta druga możliwość wykorzystywana jest w szczególności do uszlachetniania wszystkiego w czym znajduje sie woda i tam gdzie woda pełni rolę medium (lub rozpuszczalnika).
Mogą to być wszelkie produkty posiadajace w swym składzie wodę, czyli praktycznie wszystko, bo woda jest wszechobecna!

Takie produkty uzyskują niezwykłe właściwości i możliwosci, np. lekarstwa stają się o wiele bardziej efektywne i zostaje obniżana ich toksyczność! Z uwagi na nowatorskość takiego uszlachetniania, wymagane są badania w tym kierunku celem określenia faktycznego wpływu na organizmy żywe, szczególnie w sferze zdrowia. Takie badania prowadzone są m.in. przez prof. Igora Yelkina - jego urządzenia też deklastrują wodę, która po odpowiednim energetycznym uszlachetnieniu może uzyskać certyfikat Liquidum Divine.

W systemie przepływowym, uszlachetniona woda może byc wykorzystana:
- do celów agrotechnicznych, gdzie przywraca naturalną informacje genetyczną nasionom w niej zanurzonym, uwalniając je od informacji GMO oraz zapewnia roślinom prawidłowy wzrost i rozwój nawet w niezbyt korzystnych warunkach glebowych,
- do celów spożywczych, gdzie ogranicza a nawet eliminuje wpływ negatywnych dla spożywajacego, efektów zastosowania w środowisku wodnym produktu sztucznych i niezdrowych komponentów,
- do zastosowania we wszystkich komponentach opartych na wodzie a używanych w gospodarstwie domowym (zwiększa 35-50% efektywność)

Produkty zawierajace wodę i zamknięte w pojemnikach lub naczyniach, są uszlachetniane w specjalnym reaktorze dr Mokwinskiego, bez fizycznej ingerencji w ich strukturę. Dzieki takiemu rozwiązaniu, możliwości uszlachetniania sa prawie nieograniczone bowiem proces może być wykorzystany dla wszystkich produktów zawierajacych wodę. Zdeklastrowany może być każdy produkt zamknięty w pojemniku szklanym lub plastikowym. Szczególnie dotyczy to lekarstw.

W czasie procesu deklastracji, wszystkie produkty uwalniane są od informacji niezgodnych z prawami natury, takimi które w negatywny sposób mogą wpływać na organizm, do którego ten produkt jest wprowadzony. Produkty po prostu przestają szkodzić temu kto je stosuje, pod warunkiem wcześniejszego oczyszczenia organizmu wodą Liquidum Divine. Takie bowiem oczyszczenie powoduje powrót struktury energetycznej organizmu do pierwotnej matrycy.
Trwa ono w zależności od degeneracji energetycznej organizmu, od 90-ciu do 180-ciu dni. Procedura oczyszczania organizmu wodą Liquidum Divine opisana jest w instrukcji dołaczanej do pojemnika z wodą.

 

Wolna od informacyjnego chaosu woda jest jedynym sposobem na zdrowe i długie życie

Stosowane w całym cywilizowanych świecie, tradycyjne oczyszczanie wody z obecnych w niej elementów stałych, w bardzo znikomym stopniu reorganizuje jej strukturę molekularną i praktycznie nie uwalnia jej od informacyjnego chaosu.

Skutecznym sposobem na informacyjne oczyszczenie wody jest proces jej deklastracji, zsynchronizowany z elementami naturalnej modyfikacji jej struktury poprzez wykorzystanie energii Ducha i intencji człowieka.

Pijąc taka wodę odzyskujemy moc bezpośredniej komunikacji z Duchem a poprzez niego z samym Stwórcą. Niepotrzebni nam są inni pośrednicy. Nasze szczere intencje i zgodne z prawami natury marzenia, dzięki tej wodzie materializuja się na poziomie fizycznym.

Zdrowie, czyli homeostaza organizmu, zależy od harmonijnego układu cząsteczek wody. Harmonijny układ cząsteczek wody posiada woda wolna od informacyjnego chaosu, która otwiera drogę przepływu informacji od Ducha do materii ożywionej i z powrotem

OSTRZEŻENIE

Chaotyczny układ cząsteczek wody wprowadza chaos informacyjny na poziomie komórkowym organizmu
co upośledza ich komunikację i aktywuje procesy chorobowe

Chaos w jakimkolwiek środowisku energetycznym, wczesniej czy później, prowadzi do destrukcji tego środowiska! Woda, jako element przepływu informacji, pomimo naturalnej zdolności do utrzymania harmonii, w dzisiejszej dobie chaosu i wszechobecnej dezinformacji, ma bardzo utrudnione warunki do samooczyszczania się. Tak się również dzieje dlatego, że siły przeciwne rozwojowi świadomości ludzi, wykorzystują możliwości medialne wody do manipulacji człowiekiem na wielu poziomach życia, szczególnie w sferze emocjonalnej. Degeneracja właśnie tej sfery odpowiedzialna jest za przeważającą ilość chorób cywilizacyjnych ludzkości.

Certyfikat Liquidum Divine wydawany jest przez amerykańską agencję AICA - Life Improvement Institute LLC

Neoaquam Water Technology to nazwa zastrzeżona przez Life Improvement Institute LLC

Temat ciągle aktualizowany z uwagi na prowadzone badania i doświadczenia

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl